•  Hotline: 0936 303 303

OOS.GHR - Phần mềm quản trị nhân sự

Giới thiệu:

Hỗ trợ nhiều phương pháp đánh giá nhân sự và xếp loại nhân sự: Đánh giá theo KPI, BSC, ASK, đánh giá 360o, 180o… Cho phép thiết lập linh động bộ tiêu chí, chỉ tiêu, công thức đánh giá. Từ đó link kết quả đánh giá với các phân hệ khác như: Khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, thuyên chuyển, đề bạt nhân sự..

Tính năng cụ thể:

•    Cho phép đánh giá quá trình thử việc đối với nhân sự mới được tuyển dụng.
•    Cho phép đánh giá quá trình thách thức đối với các vị trí được bổ nhiệm, thuyên chuyển.
•    Đánh giá thực hiện theo KPI của trưởng các bộ phận. Link kết quả đánh giá của trưởng bộ phận sang module quản lý tiền lương, quản lý đào tào, hồ sơ nhân sự (khen thưởng/kỷ luật; tăng giảm lương, hoạch định nhân sự…)
•    Đánh giá online: Nhân viên tựđánh giá, các cấp quản lý đánh giá và phê duyệt.
•    Cho phép thiết lập linh động các kỳ đánh giá và tiêu chí đánh giá.
•    Có khả năng tự động update kết quả đánh giá của trưởng các bộ phận, giám đốc nhà máy, trưởng các trung tâm, trưởng nhóm cho phòng nhân sự.
•    Thiết lập theo quy trình đánh giá chuẩn tại Doanh nghiệp: 
                    CBNV tự đánh giá bằng điểm số.
                    Quản lý trực tiếp đánh giá lại và cho điểm cuối cùng. Cho phép ghi nhận các ý kiến nhận xét, lí do cho điểm.
                    Phòng nhân sự cho ý kiến đánh giá. Tổng hợp kết quả và phân loại đánh giá.
•    Cho phép phê duyệt kết quả đánh giá.
•    Quản lý và tự động tổng hợp kết quả đánh giá.