•  Hotline: 0936 303 303

OOS.GHR - Phần mềm quản trị nhân sự

Giới thiệu:

Quản lý quá trình tổ chức đào tạo cho cán bộ nhân viên theo một quy trình hoàn chỉnh từ khâu đăng ký nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch cho từng đối tượng tham gia ở từng giai đoạn (tháng, quý, năm), thống kê khóa học và chi phí chi tiết, triết xuất các báo cáo và biểu mẫu đào tạo. 

Tính năng cụ thể:

•      Khai báo nhu cầu đào tạo hàng năm. 
•    Cho phép xét duyệt nhu cầu đào tạo.
•    Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty.
•    Ngân sách đào tạo.
•    Dễ dàng khai báo các khóa đào tạo
•    Cập nhật học viên, thông tin khóa đào tạo.
•    Quản lý phiếu đánh giá đào tạo cho từng học viên.
•    Cho phép Import thông tin điểm đánh giá đào tạo.
•    Cung cấp Báo cáo tổng hợp đánh giá đào tạo.
•    Quản lý chi tiết các đợt đào tạo, lớp học, thời gian, địa điểm, học viên…
•    Quản lý các khóa bắt buộc của từng nhân viên
•    Quản lý kết quảđào tạo (báo cáo tổng hợp về các khóa đào tạo nhân viên đã tham gia, danh sách các CBNV đã hoàn thành/không hoàn thành khóa học)
•    Theo dõi chi phí đào tạo thực tế của từng đợt đào tạo, khóa đào tạo.
•    Quản lý theo dõi chi phí đào tạo, hạn mức đào tạo
•    Tính toán bồi hoàn chi phí đào tạo khi giải quyết thôi việc
•    Gợi nhắc tự động các CBNV đến hạn phải nộp chứng chỉ đào tạo theo thời hạn quy định.