•  Hotline: 0936 303 303

OOS.GHR - Phần mềm quản trị nhân sự

        
 
 CÁC PHÂN HỆ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG
  
1.      Phân hệ Quản lý Thông tin Nhân sự                                                                    
2.      Phân hệ Quản lý Bảo hiểm & Phúc Lợi
3.      Phân hệ Quản lý Tuyển dụng
4.      Phân hệ Quản lý Đào tạo
5.      Phận hệ Quản lý Chấm công
6.      Phân hệ Quản lý Tiền lương
7.      Phân hệ Quản lý Đánh giá Nhân sự
8.      Phân hệ Quản lý Tài sản Cấp phát
9.      Cổng Thông tin Nhân sự
10.  Hệ thống Báo cáo và hệ thống Cảnh báo, nhắc việc người dùng
11.  Quản trị Hệ thống