PHÂN HỆ ĐÀO TẠO

Công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực hiện tại. Xây dựng lộ trình đào tạo đội ngũ kế cận, nhân sự đã được quy hoạch.
Xây dựng lộ trình đào tạo, kế hoạch đào tạo
 • Xây dựng yêu cầu đào tạo đối với từng vị trí, mỗi vị trí phải trải qua các khóa đào tạo bắt buộc.
 • Lưu trữ thông tin đào tạo vào hồ sơ đào tạo cá nhân
 • Quản lý đề xuất nhu cầu đào tạo của từng phòng ban
 • Xây dựng lộ trình đào tạo dựa vào yêu cầu đào tạo của từng vị trí, và đề xuất đào tạo
Quản lý khóa đào tạo
 • Cho phép học viên đăng ký khóa học online
 • Quản lý chi tiết các khóa đào tạo: Học viên, giảng viên, chi phí đào tạo,…
 • Cho phép cập nhật kết quả đào tạo của từng học viên, thông tin này được lưu vào hồ sơ đào tạo cá nhân
 • Cho phép quản lý cam kết sau đào tạo
 • Đánh giá khóa đào tạo:
  • Đánh giá giảng viên
  • Đánh giá học viên
  • Đánh giá công tác tổ chức
 
Đánh giá sau đào tạo
 • Mỗi khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực của từng nhân viên
 • Sau mỗi khóa đào tạo, áp dụng công cụ Đánh giá năng lực để đo lường hiệu quả đào tạo sau khoảng thời gian nhất định.